Vägprojekt

 

OBS, Projektet nedan är helt genomfört och blev klart  Oktober 2017, med gott resultat. Informationen ligger kvar tills vidare för ev. intresserade.

INFORMATION OM UPPRUSTNING AV LÖNNVIKSVÄGEN 2016-2017

————————————————————————————————————————-

Se presentationen som visades under informationsmötet 8 Juli  2017 längre ned på sidan, efter beskrivning av bakgrund

————————————————————————————————————————-

BAKGRUND

Upprustning av Lönnviksvägen 3 delprojekt

 1. Rensning och kantskärning av diken (Genomförd)

Arbetet utfördes under sommaren 2016 med syfte att avleda vatten från vägen både från omgivningen och inte minst att vatten inte samlas på vägbanan. Kostnaden har finansierats med befintliga medel.

 1. Grusning (Genomförd)

För att ha en bra fungerande grusväg behövs regelbunden grusning (varje år enligt Trafikverkets anvisningar).  Då detta har varit eftersatt under flera år har vi efter beslut på extra stämma 2017-02-18  genomfört en ordentlig grusning (drygt 400 ton)  våren 2017. Dessutom har vägen saltats för att binda grusmaterialet och undvika dammbildning

 1. Beläggning (Genomförd)

Efter genomförandet av Fas 1 och 2 finns nu en utmärkt förutsättning för en beläggning av Lönnviksvägen

De sista tio åren har vi sett ett alltmer ökande slitage på den existerande grusvägen. Det har sin grund i flera samverkande negativa faktorer som ökad bilanvändning, beroende på fler permanentboende samt stor ökning av besökare framför allt under sommarhalvåret.

Vi har nu stora underhållskostnader av grusvägen  Underhållet av grusvägen gäller nytt grus, hyvling, sladdning och saltning.  För en fortsatt väl fungerande grusväg uppskatts den specifika kostnaden till ca 75.000 kronor

Dessutom tillkommer ca.30.000 kronor per år för annat underhåll (oberoende på typ av väg) som snöplogning, kantklippning, diken, Rastavägen mm.

Därutöver tillkommer problem som ger ökade framtida kostnader. Vi har sett att det frivilliga vägarbetet avtagit väsentligt, troligen beroende på en förändrad ålderstruktur men även att den moderna människan är mindre trakterad av detta. I framtiden blir vi sannolikt tvungna att anlita entreprenörer för dessa ändamål .

Därför kommer nuvarande avgifter inte att kunna behållas för grusvägsunderhållet. Nästa år (2017/18) står vi inför en höjning från nuvarande nivå (till ev 2500/1250) om inget görs och styrelsen har därför sett över vad som kan göras för att undvika detta.

Styrelsen föreslår att Lönnviksvägen får en ny ytbeläggning som kallas Y1G Special (i folkmun kallad ”oljegrus”). Det är en väl beprövad och kostnadseffektiv beläggning för vår typ av väg.  Efter utvärdering av anbud från flera enterperenörer har Styrelsen valt att föreslå MASAB (Peab) i samarbete med lokala entreprenören Leja    ( Fd ”Mälaröåkarna”).

Y1G metoden innebär att man dels lägger ett lager med krossat väggrus (0-16mm) och därefter tillsätts bitumenemulsioner som bindemedel som ”vältas”.  5 års Garanti (omfattar ej onormala rörelser i vägkroppen t.ex. tjälskador). Ev skador ”potthål” och sprickor lagas med tankbil med s.k. ”snabel”.

Kostnaden för denna beläggning beräknas till 300.000 kronor

De specifika kostnaderna, ca 75.000 kronor/år som en fortsatt bra grusväg  kostar, skulle minska till reparationskostnader på ca. 8-10.000 kronor/år.

En kostnadsbesparing, som tillfaller fastighetsägarna med minskade årsavgifter, skulle ge en uppskattad ”återbetalningstid” på 4-5 år

Tid för genomförandet beror på när vi kan ta beslut. Efter detta informationsmöte planeras en Extra föreningstämma 29 Juli. Efter beslut om beläggning kan genomförande ske under hösten 2017 eller våren 2018 beroende av entreprenörers andra åtagenden. Vid försening till 2018 kan prisbilden ev förändras beroende av oljepriserna

Finansiering :

Finasiering planeras att ske genom en extra utdebitering av ca 8.000 kronor för permanentboende och ca 4.000 kronor för fritidsboende

Styrelsen

Länkar  Masab https://masabasfalt.com/

————————————————————————————————————————-

Presentation från infomötet 8 Juli 2017

————————————————————————————————————————-

Beläggning av Lönnviksvägen
 • Trafiken har ökat väsentligt de senaste 10 åren som sliter på grusvägen

– Fler permanentboende

–  Ökad bilanvändning

– Stor ökning av besökare speciellt under sommar halvåret

 • Ökat krav på bättre väg av fastighetsägarna
 • Behov av minskat och förenklat underhåll

– Vi kan inte räkna med frivilligt vägarbete  i framtiden som en grusväg behöver utan förlita oss  på entreprenörer

 • En beläggning innebär kostnadsbesparingar avseende vägunderhåll uppskattat till ca 75.000 sek/år
 • Ökar värdet på våra fastigheter

————————————————————————————————————————-

 • Efter förfrågan om anbud/prisindikation från Skanska, Svevia (fd Vägverket) och Masab (nv Peab) i samarbe med Leja (fd Mälaröåkarna) har styrelsen valt att gå vidare med förslag från Masab/Leja
 • Föreslagen metod heter Y1G Special ( Ytbehandling i ett lager på grusunderlag) med Garanti på 5 år, tidigare kallat oljegrus. En flexibel beläggning som kan hantera rörelser i vägkroppen.
 • Uppskattad total kostnad 300 000:-

————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————-

Årsavgifter

 • Med befintlig grusväg behövs en höjning av årsavgiften

Vi har diskuterat en höjning till ca (2 400 / 1 200)

 • Med belagd väg skulle vi kunna behålla nuvarande avgift och även sänka den.

1000/500 skulle ge intäkter på ca 35 000/år  + driftsbidraget från Trafikverket

 • Med investering för Permanent boende ( 8 000) och Fritidsboende (4 000) skulle man med ny lägre avgift ge en väsentlig besparing jämfört med väsentligt höjd avgift.

————————————————————————————————————————-

Kostnad för beläggning

————————————————————————————————————————-

Sammanfattning

————————————————————————————————————————-